Table of the Speech Sounds of Mandarin Chinese
Chinese Language Program
Dept. of East Asian Languages & Civilizations
Harvard University


Table I

Medial = 0
C=0 er i u n ng
a o e i er ai ei ao ou an en ang eng ong

b

p

m

f

d

t

n

l

z

c

s

zh

ch

sh

r

j

q

x

g

k

h

0

ba

bo

bai

bei

bao

ban

ben

bang

beng

pa

po

bai

pei

pao

pou

pan

pen

pang

peng

ma

mo

me

mai

mei

mao

mou

man

men

mang

meng

fa

fo

fei

fou

fan

fen

fang

feng

da

de

dai

dei

dao

dou

dan

den

dang

deng

dong

ta

te

tai

tao

tou

tan

tang

teng

tong

na

ne

nai

nei

nao

nou

nan

nen

nang

neng

nong

la

le

lai

lei

lao

lou

lan

lang

leng

long

za

ze

zi

zai

zei

zao

zou

zan

zen

zang

zeng

zong

ca

ce

ci

cai

cao

can

cen

cang

ceng

cong

sa

se

si

sai

sao

sou

san

sen

sang

seng

song

zha

zhe

zhi

zhai

zhei

zhao

zhou

zhan

zhen

zhang

zheng

zhong

cha

che

chi

chai

chao

chou

chan

chen

chang

cheng

chong

sha

she

shi

shai

shei

shao

shou

shan

shen

shang

sheng

re

ri

rao

rou

ran

ren

rang

reng

rong

0

o

0

ga

ge

gai

gei

gao

gou

gan

gen

gang

geng

gong

ka

ke

kai

kei

kao

kou

kan

ken

kang

keng

kong

ha

he

hai

hei

hao

hou

han

hen

hang

heng

hong

a

o

e

er

ai

ei

ao

ou

an

en

ang

eng

Table 2

Medial = i
C=0 u n ng
i ia ie iao iou ian in iang ing iang

b

p

m

f

d

t

n

l

z

c

s

zh

ch

sh

r

j

q

x

g

k

h

0

bi

bie

biao

bian

bin

bing

pi

pie

piao

pian

pin

ping

mi

mie

miao

miu

mian

min

ming

0

di

die

diao

diu

dian

ding

ti

tie

tiao

tian

ting

ni

nie

niao

niu

nian

nin

niang

ning

li

lia

lie

liao

liu

lian

lin

liang

ling

0

0

0

0

0

0

0

ji

jia

jie

jiao

jiu

jian

jin

jiang

jing

jiong

qi o

qia

qie

qiao

qiu

qian

qin

qiang

qing

qiong

xi

xia

xie

xiao

xiu

xian

xin

xiang

xing

xiong

0

0

0

yi

ya

ye

yao

you

yan

yin

yang

ying

yongAuthored and Maintained by Dr. Wenze Hu
Last modified by Wenze Hu at 9:11 PM on 9/14/97