Table of the Speech Sounds of Mandarin Chinese


Chinese Language Program
Dept. of East Asian Languages and Civilizations
Harvard UniversityTable II

Medial = u
C=0 i n ng
u ua uo uai uei uan uen uang ueng

b

p

m

f

d

t

n

l

z

c

s

zh

ch

sh

r

j

q

x

g

k

h

0

bu

pu

mu

fu

du

duo dui duan dun

tu

tuo

tui

tuan

tun

nu

nuo

nuan

lu

luo

luan

lun

zu

zuo zui zuan zun

cu

cuo cui cuan cun

su

suo sui suan sun

zhu

zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang

chu

chua chuo chuai chui chuan chun chuang

shu

shua shuo shuai shui shuan shun shuang

ru

ruo rui ruan run

0

0

0

gu

gua

guo

guai

gui

guan gun guang

ku

kua

kuo

kuai

kui

kuan kun kuang

hu

hua huo huai hui huan hun huang

wu

wa

wo

wai

wei

wan

wen

wang

weng

Medial = ü
ü
C=0 n
ü üe üan ün

b

p

m

f

d

t

n

l

z

c

s

zh

ch

sh

r

j

q

x

g

k

h

0

0

0

0

0

0

0

nue

lue

0

0

0

0

0

0

0

ju

jue

juan

jun

qu

que

quan

aun

xu

xue

xuan

xun

0

0

0

yu

yue

yuan

yunAuthored and Maintained by Dr. Wenze Hu
Last modified by Wenze Hu at 9:13 PM on 9/14/97